REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów uprawniających
do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu, za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl prowadzonych jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu,
z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego;
 2. Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (tekst jednolity Dz.U.Woj. Doln. z dnia 4 lipca 2017 r.poz. 3066 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia, które publikowane są na stronie internetowej zdium.wroc.pl;
 3. Strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć określony
  w uchwale obszar znajdujący się na terenie Miasta Wrocławia, na którym
  za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych należy wnieść opłatę;
 4. Cenniku opłat – należy przez to rozumieć określoną w uchwale wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
  w strefie płatnego parkowania;
 5. Abonamencie – należy przez to rozumieć opłatę za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, szczegółowo określoną w uchwale;
 6. ZDiUM – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław;
 7. Sklepie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów działający pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl;
 8. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów
  za pośrednictwem sklepu;
 9. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl,
  za pośrednictwem którego Klient dokonuje rejestracji w sklepie;
 10. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl,
  za pośrednictwem którego Klient dokonuje w sklepie zakupu abonamentów;
 11. Formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl,
  za pośrednictwem którego Klient może skontaktować się z Biurem sklepu
  w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem oraz złożyć reklamacje dotyczącą przebiegu transakcji;
 12. Biurze sklepu – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną ZDiUM, która wykonuje zadania w zakresie sprzedaży abonamentów; biuro sklepu znajduje się w siedzibie ZDiUM, w budynku C pokój 301;
 13. Punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Interesanta, które znajduje się w siedzibie ZdiUM, w budynku B pokój 1;
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.).

Rozdział II

Rodzaje abonamentów dostępnych w sklepie
oraz warunki ich nabywania

§ 3

 1. Za pośrednictwem sklepu Klient może zakupić następujące abonamenty:
  1. abonament typu "I",
  2. abonament typu "PI",
  3. abonament typu "P",
  4. abonament typu "E.
 2. Abonament typu „I” – dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców podstrefy czyli osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju, które są właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu (prawo własności pojazdu musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Abonament typu I wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zamieszkania.
 3. Abonament typu „PI” – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju
  pojazdu w strefie B oraz C.
 4. Abonament typu „P” – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju
  pojazdu w strefie C.
 5. Abonament typu „E” – wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu elektrycznego lub pojazdu hybrydowego, którego emisja CO2 w warunkach miejskich nie przekracza 100 g/km, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym zostało potwierdzone, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź napęd hybrydowy oraz jeżeli dla pojazdu zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km. Abonament typu E uprawnia do postoju pojazdu w strefie A, B oraz C.

 

Rozdział III

Cennik opłat 

§ 4

 1. Abonament typu „I”:
  1. za jeden miesiąc – 10 zł;
  2. za pół roku – 50 zł;
  3. za rok – 100 zł.
 1. Abonament typu „PI”:
  1. za jeden miesiąc – 320 zł;
  2. za pół roku – 1600 zł;
  3. za rok – 3200 zł.
 1. Abonament typu „P”:
  1. za jeden miesiąc – 110 zł;
  2. za pół roku – 550 zł;
  3. za rok – 1100 zł.
 1. Abonament typu „E”:
  1. za trzy dni – 1 zł;
  2. za jeden miesiąc – 10 zł;
  3. za pół roku – 50 zł;
  4. za rok – 100 zł.

§ 5

Wysokość opłaty za abonament nabywany na okres dłuższy niż jeden miesiąc wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty za jeden miesiąc, z zastrzeżeniem wskazanych w § 4 wysokości opłat za trzy dni, pół roku i rok.  

Rozdział IV

Rejestracja konta

§ 6

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl. Klient zobowiązany jest do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji regulaminu.
 2. Klienci, którzy posiadają konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl, przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji konta.

Rozdział V

Zakup abonamentu 

§ 7

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem przerw wynikającychz konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.
 2. Zakupu abonamentu za pośrednictwem sklepu:

1) za którego płatność będzie dokonana przelewem tradycyjnym, można dokonać nie później niż:

a) 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu „PI’’ oraz typu „P”; 

b) 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu „I” oraz typu „E”.

2) za którego płatność będzie dokonana za pośrednictwem systemu e-Płatności, można dokonać nie później niż:

a) 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu „PI’’ oraz typu „P”;

b) 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu „I” oraz typu „E”.

 1. Abonament można zakupić na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.
 2. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.
 3. Zmiana danych, o których mowa wyżej w ust. 4 dotyczy:
  1. w przypadku abonamentu typu „I” – zmiany adresu zameldowania, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu oraz zmiany w zakresie własności pojazdu;
  2. w przypadku abonamentu typu „PI”, typu „P” oraz typu „E” – zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego/zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia, wskazując rodzaj abonamentu, datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu, okres ważności abonamentu, numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, na który abonament ma zostać wystawiony.
 5. Zakup abonamentów typu „I” oraz typu „E” jest poprzedzony weryfikacją spełnienia przez Klienta warunków określonych w uchwale oraz niniejszym regulaminie, na co Klient chcąc dokonać zakupu abonamentu musi wyrazić zgodę. 
 6. W celu dokonania weryfikacji Klient zakupujący abonament typu „I” zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym wskazać dodatkowo numer PESEL celem potwierdzenia miejsca zameldowania. 
 7. Warunkiem nabycia abonamentu typu „E” za pośrednictwem sklepu jest jednorazowa weryfikacja uprawnień w Biurze sklepu. W przypadku gdy Klient w przeszłości posiadał już wystawiony przez ZDiUM abonament typu „E”, weryfikacja uprawnień następuje wyłącznie za pośrednictwem sklepu.
 8. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu kilku abonamentów, które nie podlegają weryfikacji.
 9. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może nabyć wyłącznie jeden abonament, którego sprzedaż jest poprzedzona weryfikacją spełnienia warunków określonych w uchwale. 
 10. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z przepisami uchwały, w tym z granicami strefy, w których obowiązuje zamówiony abonament oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, pouczeniu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczonych usług w przypadku, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożenia zamówienia. Informacja ta będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie sklepu. 
 12. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu następuje w momencie złożenia zamówienia.
 13. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku abonamentu typu „I” oraz typu „E” po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, Klient zobowiązany jest dokonać wpłatę przelewem tradycyjnym na wskazany numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem systemue-Płatności, w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia. W przypadku weryfikacji negatywnej umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z datą otrzymania tej informacji.
 14. Żądanie wystawienia rachunku musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. 
 15. Rachunek zostanie wystawiony po uzupełnieniu przez Klienta informacji dotyczącej numeru NIP/REGON, na wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane.
 16. Klient otrzyma w formie dokumentu elektronicznego zakupiony abonament wraz z rachunkiem, w przypadku zgłoszenia żądania jego wystawienia przy zakupie:
  1. w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ZDiUM w przypadku dokonania opłaty przelewem tradycyjnym,
  2. w dniu dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu e-Płatności.
 17. W przypadku, gdy wpłacone przez Klienta środki finansowe wpłyną na rachunek bankowy ZDiUM po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta przez okres wskazany przez Klienta
  w formularzu zamówienia.
 18. Wniosek o wydanie abonamentu pozostanie bez rozpatrzenia, jeżeli wpłata na wskazany w trakcie składania zamówienia rachunek bankowy nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia. Wpłata dokonana po upływie w/w terminu zostanie zwrócona na rachunek, z którego była dokonana.
 19. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 8

Klient otrzymuje zakupiony abonament w formie dokumentu elektronicznego, który należy wydrukować i umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego parkującego w strefie płatnego parkowania. 

 

§ 9

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku niewykorzystania zakupionego abonamentu w terminie jego ważności.

 

Rozdział VI

Reklamacje

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów nabytych za pośrednictwem sklepu należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź pisemnie
  w punkcie przyjmowania reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony
  w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu kontaktowym
  lub mailowo.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu kontaktowym nie będą rozpatrywane.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz
     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych

§ 11

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając maila na adres iod@zdium.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania abonamentu parkingowego.
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w Zarządzie.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od terminu zakończenia sprawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podejmowanie decyzji nie jest zautomatyzowane, w tym nie jest profilowane.
 9. Podanie danych osobowych dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania abonamentu parkingowego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe, odstąpienie od umowy

§ 12

 1. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia bądź na niewłaściwy numer rachunku.
 3. ZDiUM zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji danych adresowych
  w czasie ważności zakupionego abonamentu typu I. Weryfikacja będzie prowadzona przez ZDiUM bez udziału Klienta, bądź Klient może być poproszony do siedziby ZDiUM w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień do korzystania z abonamentu typu I. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień Klienta do korzystania z abonamentu typu I, abonament będzie blokowany z chwilą uzyskania informacji, a niewykorzystana kwota proporcjonalna do okresu ważności abonamentu zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata za zakup abonamentu została dokonana.
 4. W zakresie sprzedaży i posługiwania się abonamentem mają zastosowanie przepisy uchwały oraz wydanego na jej podstawie Zarządzenia Prezydenta,
  a także zapisy niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy, a także komunikacja słowna, następować będzie wyłącznie w języku polskim.
 6. Informacje dotyczące korzystania przez Klientów będących Konsumentami
  z prawa do odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a wzór formularza odstąpienia stanowi zał. nr 2.

§ 13

ZDiUM przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów Klientom łamiącym postanowienia niniejszego regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie.

§ 14

 1. ZDiUM może dokonywać zmian w niniejszym regulaminie. 
 2. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej sklepu. 
 3. Zmiany regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Klientów wynikające
  z posiadania abonamentów, które zostały zakupione w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zakupu.
 4. Spory wynikające ze stosowania regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej,
  a w przypadku Klientów nie będący Konsumentami, sąd właściwy ze względu na siedzibę ZDiUM.

§ 15

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów parkingowych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień regulaminu
  nie ogranicza uzasadnionych praw Klienta. W przypadku stwierdzenia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.