REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2023

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego określa zasady sprzedaży abonamentów uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl prowadzony jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław.

 3. Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego jest mowa o:

1)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego;

2)    uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych  i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz wydane na jej podstawie zarządzenie Prezydenta Wrocławia, które publikowane jest na stronie internetowej www.spp.zdium.wroc.pl;

3)    strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć określony w uchwale obszar znajdujący się na terenie Miasta Wrocławia, na którym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 18:00 należy wnieść opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

4)    śródmiejskiej strefie płatnego parkowania - należy przez to rozumieć określony w uchwale obszar znajdujący się na terenie Miasta Wrocławia, na którym codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 9:00 do 20:00 należy wnieść opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

5)    cenniku opłat – należy przez to rozumieć określoną w uchwale wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

6)    abonamencie – należy przez to rozumieć opłatę za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, określoną w uchwale;

7)    ZDiUM – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław;

8)    sklepie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów działający pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl;

9)    Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów za pośrednictwem sklepu;

10)    formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje rejestracji w sklepie;

11)    formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje w sklepie zakupu abonamentów;

12)    formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient może skontaktować się z Biurem sklepu w sprawach związanych  ze złożonym zamówieniem oraz złożyć reklamację dotyczącą przebiegu transakcji;

13)    Biurze sklepu – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, która wykonuje zadania w zakresie sprzedaży abonamentów; Biuro sklepu znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu;

14)    punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu;

15)    dniu roboczym – należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

16)    ustawa o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

Rozdział II

Rodzaje abonamentów dostępnych w sklepie oraz warunki ich nabywania

 

§ 3

 

 1. Za pośrednictwem sklepu Klient może zakupić następujące abonamenty:

  1) abonament typu M;

  2) abonament typu B;

  3) abonament typu C;

  4) abonament typu NEA;

  5) abonament typu NEB.

 1. Abonament typu M – dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców podstrefy czyli osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy  w strefie płatnego parkowania na obszarze jednej z podstref V-XVI lub w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania na obszarze jednej z podstref I-IV, które są właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu (prawo własności pojazdu musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Abonament typu M wydawany jest na numer rejestracyjny dla nie więcej niż trzech pojazdów samochodowych posiadanych przez osobę fizyczną i uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania. W przypadku gdy adres zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy zlokalizowany jest na granicy podstref, osoba fizyczna może dokonać wyboru zakupu abonamentu typu M obowiązującego w jednej z sąsiadujących podstref. Abonament typu M wydawany jest na czas określony liczony w pełnych miesiącach, nie dłuższy niż 1 rok. W przypadku osób fizycznych zameldowanych na pobyt czasowy, abonament typu M wydawany jest na czas określony liczony w pełnych miesiącach, nie dłuższy niż okres zameldowania na pobyt czasowy.

 2. Abonament typu B – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju pojazdu w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

 3. Abonament typu C – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania.

 4. Abonament typu NEA – wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego:

  1) o napędzie spalinowo - elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, jeżeli dla pojazdu samochodowego zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km; 
  2) napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego zostało potwierdzone, że pojazd napędzany jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

  Abonament typu NEA potwierdza uprawnienie do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz uprawnia do bezpłatnego postoju pojazdu w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w strefie płatnego parkowania.
 1. Abonament typu NEB – wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego:

  1) o napędzie spalinowo - elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, jeżeli dla pojazdu samochodowego zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km; 

  2) napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego zostało potwierdzone, że pojazd napędzany jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

 

 

Rozdział III

Cennik opłat

 

§ 4

 

 1. Abonament typu M:

  1) za jeden miesiąc:

  – 10 zł za pierwszy pojazd samochodowy,

  - 20 zł za drugi pojazd samochodowy,

  - 100 zł za trzeci pojazd samochodowy;


  2) za pół roku:

  – 50 zł za pierwszy pojazd samochodowy,

  - 100 zł za drugi pojazd samochodowy,

  - 500 zł za trzeci pojazd samochodowy;


  3) za rok:

  – 100 zł za pierwszy pojazd samochodowy,

  - 200 zł za drugi pojazd samochodowy,

  - 1000 zł za trzeci pojazd samochodowy.


 1. Abonament typu B:

  1) za jeden miesiąc – 400 zł;

  2) za pół roku – 2000 zł;

  3) za rok – 4000 zł.


 1. Abonament typu C:

  1) za jeden miesiąc – 200 zł;

  2) za pół roku – 1000 zł;

  3) za rok – 2000 zł.


 1. Abonament typu NEA:

  1) za jeden miesiąc – 30 zł;

  2) za pół roku – 150 zł;

  3)  za rok – 300 zł.


 1. Abonament typu NEB:

  1) za jeden miesiąc – 10 zł;

  2) za pół roku – 50 zł;

  3) za rok – 100 zł.

 

§ 5

 

Wysokość opłaty za abonament nabywany na okres dłuższy niż jeden miesiąc wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty za jeden miesiąc, z zastrzeżeniem wskazanych w § 4 wysokości opłat za pół roku i rok. 

 

 

Rozdział IV

Rejestracja konta

 

§ 6

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl. Klient zobowiązany jest do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Klienci, którzy posiadają konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl, przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji konta.

 

Rozdział V

Zakup abonamentu

 

§ 7

 

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem przerw wynikających z konieczności przeprowadzenia prac serwisowych

 2. Zakupu abonamentu za pośrednictwem sklepu:

  1)  za którego płatność będzie dokonana przelewem tradycyjnym, można dokonać nie później niż:

     a) 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu B oraz typu C, 
     
     b) 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu M, typu NEA oraz typu NEB;

  2)  za którego płatność będzie dokonana za pośrednictwem systemu e-Płatności, można dokonać nie później niż:

     a) 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu B oraz typu C,

     b) 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu M, typu NEA oraz typu NEB.
 1. Abonament można zakupić na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.

 2. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

 3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 4 dotyczy:

  1)  w przypadku abonamentu typu M – zmiany adresu zameldowania, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu oraz zmiany w zakresie własności pojazdu;

  2)  w przypadku abonamentu typu B, typu C, typu NEA oraz typu NEB – zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego/zalogowaniu się na swoje konto Klient wypełnia formularz zamówienia, wskazując rodzaj abonamentu, datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu, okres ważności abonamentu, numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, na który abonament ma zostać wystawiony.

 5. Zakup abonamentów typu M, typu NEA oraz typu NEB jest poprzedzony weryfikacją spełnienia przez Klienta warunków określonych w uchwale oraz Regulaminie, na co Klient chcąc dokonać zakupu abonamentu musi wyrazić zgodę. 

 6. W celu dokonania weryfikacji Klient zakupujący abonament typu M zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym wskazać dodatkowo numer PESEL celem potwierdzenia miejsca zameldowania. 

 7. Warunkiem nabycia abonamentu typu NEA oraz typu NEB za pośrednictwem sklepu jest jednorazowa weryfikacja uprawnień w Biurze sklepu. W przypadku, gdy Klient w przeszłości posiadał już wystawiony przez ZDiUM abonament typu NEA lub typu NEB, weryfikacja uprawnień następuje wyłącznie za pośrednictwem sklepu.

 8. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu kilku abonamentów, które nie podlegają weryfikacji.

 9. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może nabyć wyłącznie jeden abonament, którego sprzedaż jest poprzedzona weryfikacją spełnienia warunków określonych w uchwale. 

 10. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z przepisami uchwały, w tym z granicami strefy/podstrefy, w których obowiązuje zamówiony abonament oraz postanowieniami Regulaminu, w tym zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu, pouczeniu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczonych usług w przypadku, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Informacja ta będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie sklepu. 

 12. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu następuje w momencie złożenia zamówienia.

 13. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku abonamentu typu M, typu NEA oraz typu NEB, po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, Klient zobowiązany jest dokonać wpłatę przelewem tradycyjnym na wskazany numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem systemu e-Płatności, w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia. W przypadku weryfikacji negatywnej umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z datą otrzymania tej informacji.

 14. Żądanie wystawienia rachunku musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.

 15. Rachunek zostanie wystawiony po uzupełnieniu przez Klienta informacji dotyczącej numeru NIP/REGON, na wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane:

 16. Klient Klient otrzyma w formie dokumentu elektronicznego zakupiony abonament wraz z rachunkiem, w przypadku zgłoszenia żądania jego wystawienia przy zakupie:

  1) w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy ZDiUM w przypadku dokonania opłaty przelewem tradycyjnym;

  2) w dniu dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu e-Płatności, z zastrzeżeniem ust. 19.

 17. W przypadku gdy wpłacone przez Klienta środki finansowe zostaną zaksięgowane w sklepie po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta przez okres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 18. Wniosek o wydanie abonamentu pozostanie bez rozpatrzenia, jeżeli wpłata na wskazany w trakcie składania zamówienia rachunek bankowy nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia. Wpłata dokonana po upływie terminu zostanie zwrócona na rachunek, z którego była dokonana.

 19. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 

§ 8

 

 1.  Klient otrzymuje zakupiony abonament w formie dokumentu elektronicznego, który należy wydrukować i umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego parkującego w strefie płatnego parkowania lub w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
 2.  Zakupiony abonament można wymienić bez wnoszenia opłaty, na abonament tego samego typu, na inny pojazd samochodowy, na niewykorzystany okres ważności. Wymiana abonamentu możliwa jest jedynie w Biurze sklepu.

 

 

§ 9

 

 1.  Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku niewykorzystania zakupionego abonamentu w terminie jego ważności.
 2.  Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku braku możliwości zakupu abonamentu za pośrednictwem sklepu spowodowanego działaniem siły wyższej lub koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 Reklamacje

 

§ 10

 

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów nabytych za pośrednictwem sklepu należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź pisemnie w punkcie przyjmowania reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu kontaktowym lub mailowo.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu kontaktowym nie będą rozpatrywane
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych

 

§ 11

 

Wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław;

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się drogą elektroniczną wysyłając e - mail na adres iod@zdium.wroc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania abonamentu, wystawienia rachunku oraz rozliczenia wpłaty za abonament;

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w szczególności ustawa o drogach publicznych art. 13 ust. 1 punkt 1 oraz art. 13b ust 3. i ust. 4 punkt 2;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM, firma BLUE MEDIA S.A. realizująca usługi szybkich płatności oraz bank PKO BP prowadzący rachunki bankowe ZDiUM;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz z obowiązującego w ZDiUM Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania abonamentu, wystawienia rachunku oraz rozliczenia wpłaty za abonament.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe, odstąpienie od umowy

 

§ 12

 

 1. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia bądź na niewłaściwy numer rachunku.
 3. ZDiUM zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji danych adresowych w czasie ważności zakupionego abonamentu typu M. Weryfikacja będzie prowadzona przez ZDiUM bez udziału Klienta, bądź Klient może być poproszony do siedziby ZDiUM w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień do korzystania z abonamentu typu M. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień Klienta do korzystania z abonamentu typu M, abonament będzie blokowany z chwilą uzyskania informacji, a niewykorzystana kwota proporcjonalna do okresu ważności abonamentu zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata za zakup abonamentu została dokonana.
 4. W zakresie sprzedaży i posługiwania się abonamentem mają zastosowanie przepisy uchwały oraz zapisy Regulaminu.
 5. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy, a także komunikacja słowna, następować będzie wyłącznie w języku polskim.
 6. Informacje dotyczące korzystania przez Klientów będących konsumentami z prawa do odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu, a wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 13

 1. ZDiUM może dokonywać zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Klientów wynikające z posiadania abonamentów, które zostały zakupione w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili ich zakupu.
 4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej, a w przypadku Klientów niebędący konsumentami, sąd właściwy ze względu na siedzibę ZDiUM.

 

§ 14

 

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte Regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uzasadnionych praw Klienta. W przypadku stwierdzenia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zał. nr 1)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (zał. nr 2)