REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW, WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW ORAZ ZGŁASZANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Informacje podstawowe

 

 1. Regulamin sprzedaży abonamentów, wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu internetowego został opracowany na podstawie:

  1) uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych, zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;

  2) zarządzenia nr 4717/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 2. Regulamin sprzedaży abonamentów, wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu internetowego określa zasady:

  1) sprzedaży abonamentów uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

  2) wydawania identyfikatorów użytkownikom dróg uprawnionym do zerowej stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

  3) wydawania identyfikatorów użytkownikom pojazdów samochodowych uprawnionych do zerowej stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania za pośrednictwem sklepu internetowego;

  4)    zgłaszania pojazdów elektrycznych.

 3. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl prowadzony jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław.
 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem przerw wynikających z działania siły wyższej lub konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.
 5. Regulamin sprzedaży abonamentów, wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu internetowego skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 

§ 2

Definicje

 

Ilekroć w Regulaminie sprzedaży abonamentów, wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu internetowego jest mowa o:

1)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży abonamentów, wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu internetowego;

2)    uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;

3)    zarządzeniu Prezydenta – należy przez to rozumieć zarządzenie nr 4717/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;

4)    strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć określony w uchwale nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. obszar znajdujący się na terenie Miasta Wrocławia, na którym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 18:00 należy wnieść opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

5)    śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć określony w uchwale nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. obszar znajdujący się na terenie Miasta Wrocławia, na którym codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 9:00 do 20:00 należy wnieść opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych;

6)    cenniku opłat – należy przez to rozumieć określoną w uchwale nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. wysokość opłat abonamentowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

7)    abonamencie – należy przez to rozumieć określoną w uchwale nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. opłatę za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

8)    identyfikatorze – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający określone w uchwale nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r.uprawnienie do zerowej stawki opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;

9)    cyfrowej kopii dokumentu – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny, który jest kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej;

10)    pojeździe elektrycznym – należy przez to rozumieć pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

11)    ZDiUM – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław;

12)    sklepie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów i wydawania identyfikatorów działający pod adresem https://wroclaw.e-abonamenty.pl;

13)    Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu abonamentów, nabycia identyfikatora lub zgłoszenia pojazdu elektrycznego za pośrednictwem sklepu;

14)    formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje rejestracji w sklepie;

15)    formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje w sklepie zakupu abonamentów;

16)    formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej https://wroclaw.e-abonamenty.pl, za pośrednictwem którego Klient może skontaktować się z Biurem sklepu w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem oraz złożyć reklamację dotyczącą przebiegu transakcji;

17)    Biurze sklepu – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, która wykonuje zadania w zakresie sprzedaży abonamentów i wydawania identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych; Biuro sklepu znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu;

18)    punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu;

19)    dniu roboczym – należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

200    ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Rozdział II

Konto użytkownika 

 

§ 3

Rejestracja konta

 

 1.  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl.

 2. Klient zobowiązany jest do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu.

§ 4

Uwierzytelnianie i autoryzacja konta

 

 1. Klienci, którzy posiadają konto na stronie internetowej sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl, przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto. 

 2. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji konta.

Rozdział III

Abonamenty

 

§ 5

Rodzaje abonamentów dostępnych w sklepie oraz warunki ich nabywania

 

 1. Za pośrednictwem sklepu Klient może zakupić następujące abonamenty:

  1)       abonament typu M;

  2)       abonament typu B;

  3)       abonament typu C;

  4)       abonament typu NEA;

  5)       abonament typu NEB;
  6)       abonament typu N;
  7)       abonament typu SMAB;
  8)       abonament typu SMC.

 1. Abonament typu M – dostępny jest wyłącznie dla osób fizycznych rozliczających w mieście Wrocław podatek dochodowy od osób fizycznych, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy w strefie płatnego parkowania na obszarze jednej z podstref V-XVI lub w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania na obszarze jednej z podstref I-IV, posiadających pojazd samochodowy z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu lub innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna nabywająca abonament typu M.
 1. Abonament typu M wydawany jest na numer rejestracyjny dla nie więcej niż trzech pojazdów samochodowych posiadanych przez osobę fizyczną i uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania. W przypadku gdy adres zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy zlokalizowany jest na granicy podstref, osoba fizyczna może dokonać wyboru zakupu abonamentu typu M obowiązującego w jednej z sąsiadujących podstref.
 1. Abonament typu B – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju pojazdu w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.
 1. Abonament typu C – abonament ogólnodostępny wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego i uprawnia do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania.

 2. Abonament typu NEA – wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego:

  1)       o napędzie spalinowo - elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, jeżeli dla pojazdu samochodowego zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km; 

  2)      napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego zostało potwierdzone, że pojazd napędzany jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

 3. Abonament typu NEA potwierdza uprawnienie do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz uprawnia do bezpłatnego postoju pojazdu w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w strefie płatnego parkowania.

 4. Abonament typu NEB – wydawany jest na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego:

  1)      o napędzie spalinowo - elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, jeżeli dla pojazdu samochodowego zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km; 

  2)      napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego zostało potwierdzone, że pojazd napędzany jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

 5. Abonament typu NEB potwierdza uprawnienie do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz uprawnia do bezpłatnego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania.

 6. Abonament typu N  wydawany na numer rejestracyjny dla jednego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed dniem 23 sierpnia 2003 r. lub orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe lub legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania oraz zatrudnionej w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

 7. Abonament typu N uprawnia osobę niepełnosprawną do postoju pojazdu samochodowego, posiadanego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu lub innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna nabywająca abonament typu N, wyłącznie w podstrefie miejsca zatrudnienia.

 8. Abonament typu SMAB – wydawany na numer rejestracyjny trwale oznakowanego pojazdu samochodowego stanowiącego własność operatora sieci dystrybucyjnej wykonującego obowiązki pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego lub użytkowanego na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której biorącym w użytkowanie jest operator sieci dystrybucyjnej wykonujący obowiązki pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego. Abonament typu SMAB potwierdza uprawnienie do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

 9. Abonament typu SMC – wydawany na numer rejestracyjny trwale oznakowanego pojazdu samochodowego stanowiącego własność operatora sieci dystrybucyjnej wykonującego obowiązki pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego lub użytkowanego na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której biorącym w użytkowanie jest operator sieci dystrybucyjnej wykonujący obowiązki pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub ciepłowniczego. Abonament typu SMC potwierdza uprawnienie do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w strefie płatnego parkowania.

 10. Abonament można zakupić nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

 11. Abonament wydawany jest na czas określony liczony w pełnych miesiącach, nie dłuższy niż 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 16 i 17.

 12. Abonament typu M wydawany jest na okres nie dłuższy niż okres zameldowania na pobyt czasowy.

 13. Abonament typu N wydawany jest na okres zatrudnienia na obszarze strefy płatnego parkowania lub na obszarze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, nie dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 10.

 

§ 6

Cennik opłat

 

 1. Abonament typu M:

  1)  za jeden miesiąc

     a) 10 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
     
     b) 20 zł za drugi pojazd samochodowy,

     c) 100 zł za trzeci pojazd samochodowy;

  2) za pół roku:

     a) 50 zł za pierwszy pojazd samochodowy,

     b) 100 zł za drugi pojazd samochodowy,

     c) 500 zł za trzeci pojazd samochodowy;

  3) za rok:

     a) 100 zł za pierwszy pojazd samochodowy,

     b) 200 zł za drugi pojazd samochodowy,

     c) 1000 zł za trzeci pojazd samochodowy;

 2.  Abonament typu B:

  1)  za jeden miesiąc - 400 zł;

  2) za pół roku - 2000 zł;

  3) za rok - 4000 zł:

 3. Abonament typu C:

  1) za jeden miesiąc - 200 zł;

  2) za pół roku - 1000 zł;

  3) za rok - 2000 zł:

 4. Abonament typu NEA:

  1) za jeden miesiąc - 30 zł;

  2) za pół roku - 150 zł;

  3) za rok - 300 zł.

 5. Abonament typu NEB:

  1) za jeden meisiąc - 10 zł;

  2) za pół roku - 50 zł:

  3) za rok - 100 zł.

 6. Abonament typu N:

  1) za jeden miesiąc - 10 zł;

  2) za pół roku - 50 zł;

  3) za rok - 100 zł;

 7. Abonament typu SMAB:

  1) za jeden miesiąc - 200 zł;

  2) za pół roku - 1000 zł;

  3) za rok - 2000 zł.

 8. Abonament typu SMC:

  1) za jeden miesiąc - 100 zł;

  2) za pół roku - 500 zł;

  3) za rok - 1000 zł.

 9. Wysokość opłaty za abonament nabywany na okres dłuższy niż jeden miesiąc wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty za jeden miesiąc, z zastrzeżeniem wskazanych wyżej wysokości opłat za pół roku i rok.

 

§ 7

Zakup abonamentu

 

 1.         Zakupu abonamentu za pośrednictwem sklepu:

  1)    za którego płatność będzie dokonana przelewem tradycyjnym, można dokonać nie później niż:

     a)    3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu B oraz typu C,

     b)    5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu M, typu NEA, typu NEB, typu N, typu SMAB oraz typu SMC;

  2)   za którego płatność będzie dokonana za pośrednictwem systemu e-Płatności, można dokonać nie później niż:

     a)    1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu B oraz typu C,

     b)    3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu M, typu NEA typu NEB, typu N, typu SMAB oraz typu SMC.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego/zalogowaniu się na swoje konto Klient wypełnia formularz zamówienia, wskazując rodzaj abonamentu, datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu, okres ważności abonamentu, numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, na który abonament ma zostać wystawiony.

 2. Zakup abonamentów typu M, typu NEA, typu NEB, typu N, typu SMAB oraz typu SMC poprzedzony jest weryfikacją spełnienia warunków określonych w uchwale oraz Regulaminie, na co Klient chcąc dokonać zakupu abonamentu musi wyrazić zgodę."

 3. W celu dokonania weryfikacji Klient zakupujący abonament typu M zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym wskazać numer PESEL celem potwierdzenia miejsca zameldowania oraz do zamówienia dołączyć cyfrową kopię:

  1)    dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdu:

     a)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, lub

     b)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, lub

     c)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy,w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu innej czynności cywilnoprawnej;

  2)    dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w mieście Wrocław:

     a)    pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez właściwy urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym, lub

     b)    pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni oraz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym identyfikatorem dokumentu zgodnym z numerem dokumentu wygenerowanym na zeznaniu PIT - w przypadku rozliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub

     c)    zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (formularz ZAP-3) złożone w roku poprzednim lub bieżącym, poświadczone przez właściwy urząd skarbowy stosowną pieczęcią, w którym wskazano miasto Wrocław jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, lub

     d)    zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy, w którym wskazano miasto Wrocław jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub

     e)    zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy, w którym wskazano miasto Wrocław jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim przy czym w terminie do dnia 30 kwietnia wskazane w pkt a, b, d i e dokumenty mogą dotyczyć roku przypadającego przed rokiem poprzednim.

 4. Warunkiem nabycia abonamentu typu NEA oraz typu NEB za pośrednictwem sklepu jest:

  1)    jednorazowa weryfikacja uprawnień w Biurze sklepu – w przypadku, gdy Klient w przeszłości na dany numer rejestracyjny pojazdu samochodowego posiadał już wystawiony przez ZDiUM abonament typu NEA lub typu NEB, weryfikacja uprawnień następuje po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu, lub

  2) dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:

     a)    dowodu rejestracyjnego pojazdu,

     b)    świadectwa zgodności WE bądź świadectwa homologacji potwierdzającego, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów samochodowych o napędzie spalinowo - elektrycznym.
 1. Warunkiem nabycia abonamentu typu N za pośrednictwem sklepu jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym numeru PESEL oraz dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:

  1)      dokumentów potwierdzających stopień i przyczynę niepełnosprawności:

     a)      orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub

     b)      orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub

     c)       orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub

     d)      legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania;

  2)    dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdu:

     a)      dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, lub

     b)      dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, lub

     c)       dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu innej czynności cywilnoprawnej;

  3)    dokumentów potwierdzających zatrudnienie:

     a)    aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na obszarze jednej z podstref I-XVI oraz okres zatrudnienia, wystawionego przez pracodawcę nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu, lub

     b)    aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na obszarze jednej z podstref I-XVI, wystawionego przez właściwy organ nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu.
 1.       Warunkiem nabycia abonamentu typu SMAB oraz typu SMC za pośrednictwem sklepu jest dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:

  1)    dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdu:

  a)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, lub

  b)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, w przypadku użytkowania pojazdu samochodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  2)    oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania operatora sieci dystrybucyjnej, o którym mowa w § 5 pkt 4 oraz w § 6 pkt 4 uchwały potwierdzającego trwałe oznakowanie pojazdu samochodowego. 
 1. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym niezbędne jest załączenie do zamówienia również cyfrowej kopii jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego lub odpowiedni konsulat bądź ambasadę.

 2. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu kilku abonamentów, które nie podlegają weryfikacji.

 3. W trakcie składania jednego zamówienia Klient może nabyć wyłącznie jeden abonament, którego sprzedaż jest poprzedzona weryfikacją spełnienia warunków określonych w uchwale. 

 4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z przepisami uchwały, w tym z granicami strefy/podstrefy, w których obowiązuje zamówiony abonament oraz postanowieniami Regulaminu, w tym zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu, pouczeniu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczonych usług w przypadku, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Informacja ta będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie sklepu. 

 6. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu następuje w momencie złożenia zamówienia.

 7. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, a w przypadku abonamentu typu M, typu NEA, typu NEB, typu N, typu SMAB oraz typu SMC, po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, Klient zobowiązany jest dokonać wpłatę przelewem tradycyjnym na wskazany numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem systemu e-Płatności, w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia. W przypadku weryfikacji negatywnej umowa sprzedaży abonamentu ulega automatycznemu rozwiązaniu z datą otrzymania tej informacji.

 8. Żądanie wystawienia rachunku musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. 

 9. Rachunek zostanie wystawiony po uzupełnieniu przez Klienta informacji dotyczącej numeru NIP/REGON, na wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane.

 10. Klient otrzyma w formie dokumentu elektronicznego zakupiony abonament wraz z rachunkiem, w przypadku zgłoszenia żądania jego wystawienia przy zakupie:

  1)     w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy ZDiUM w przypadku dokonania opłaty przelewem tradycyjnym,

  2)     w dniu dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu e-Płatności z zastrzeżeniem ust. 18.

 11. W przypadku gdy wpłacone przez Klienta środki finansowe zostaną zaksięgowane w sklepie po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta przez okres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 12. Wniosek o wydanie abonamentu pozostanie bez rozpatrzenia, jeżeli wpłata na wskazany w trakcie składania zamówienia rachunek bankowy nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia. Wpłata dokonana po upływie terminu zostanie zwrócona na rachunek, z którego była dokonana.

 13. Klient otrzymuje zakupiony abonament w formie dokumentu elektronicznego.

 14. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

§ 8

Wymiana abonamentów

 1. Zakupiony abonament można wymienić bez wnoszenia opłaty, na abonament tego samego typu, na inny pojazd samochodowy, na niewykorzystany okres ważności.

 2. Wymiana abonamentu możliwa jest jedynie w Biurze sklepu.
 1. Warunkiem wymiany abonamentu jest złożenie przez nabywcę abonamentu oświadczenia wskazującego przyczynę wymiany abonamentu oraz przedłożenie dokumentów wskazanych odpowiednio w § 7 ust. 4-7.

 2. Dokumenty wskazane w ust. 3 należy okazać w wersji papierowej lub na urządzeniu mobilnym poprzez stosowną aplikację. Dopuszczalne jest okazanie danych wskazanych w wyżej wymienionych dokumentach na urządzeniu mobilnym poprzez stosowną aplikację. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym niezbędne jest okazanie ich tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego lub odpowiedni konsulat bądź ambasadę.

 

Rozdział IV 

Identyfikatory

 

§ 9 

Rodzaje identyfikatorów i warunki ich nabycia

 

 1. Za pośrednictwem sklepu Klient może otrzymać następujące identyfikatory:

  1)    identyfikator „0”;

  2)      identyfikator „H”.

 2. Identyfikator „0” wydawany jest bezpłatnie:

  1)    osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona:

     a)    orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub

     b)    orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności przed dniem 23 sierpnia 2003 r., lub

     c)    orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub

     d)    legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania;

  2)    przedstawicielom ustawowym lub małżonkom osób, o których mowa w pkt 1, kierujących pojazdem samochodowym tych osób i przewożących tę osobę lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 7 uchwały i przewożących tę osobę.

 3. Identyfikator „H” wydawany jest bezpłatnie użytkownikowi pojazdu samochodowego:

  1)    o napędzie spalinowo - elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km;

  2)    napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

 4. Identyfikator można nabyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia jego obowiązywania.

 5. Identyfikator „0” wydawany jest na jeden numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres ważności orzeczenia lub legitymacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie dłuższy niż jeden rok.

 6. Identyfikator „H” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§ 10

Złożenie zamówienia

 

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego/zalogowaniu się na swoje konto Klient wypełnia formularz zamówienia, wskazując rodzaj identyfikatora, datę rozpoczęcia obowiązywania identyfikatora, okres ważności identyfikatora, numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, na który identyfikator ma zostać wystawiony.

 2. Wydanie identyfikatora „0” oraz identyfikatora „H” każdorazowo poprzedzone jest weryfikacją spełnienia warunków określonych w uchwale oraz Regulaminie, na co klient chcąc otrzymać identyfikator musi wyrazić zgodę.

 3. Warunkiem wydania identyfikatora „0” osobie niepełnosprawnej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym numeru PESEL oraz dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:

  1)    dokumentów potwierdzających niepełnosprawność:

     a)    orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub

     b)   orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, wydanego przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub

     c)    orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub

     d)   legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;

  2)    dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdu:

     a) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, lub

     b)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, lub

     c)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu innej czynności cywilnoprawnej.

 4. Warunkiem wydania identyfikatora „0” przedstawicielowi ustawowemu lub małżonkowi osoby niepełnosprawnej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 jest dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:  

  1)    dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1:

     a)    orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub

     b)    orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, wydanego przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub

     c)    orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub

     d)    legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;

  2)    aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeństwa, jeżeli osoba niepełnosprawna jest małżonkiem lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba pozostająca pod opieką została ubezwłasnowolniona;

  3)    w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „0” na pojazd samochodowy osoby niepełnosprawnej:

     a) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie przez osobę niepełnosprawną pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, lub

     b)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie przez osobę niepełnosprawną pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, lub

     c)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, w przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną pojazdu samochodowego z tytułu innej czynności cywilnoprawnej;

  4)    w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „0” na pojazd samochodowy przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej:

     a) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności, lub

     b)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, lub

     c)    dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz stosownej umowy, w przypadku posiadania przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej pojazdu samochodowego z tytułu innej czynności cywilnoprawnej.

 5. Dokumentem uprawniającym do wydania identyfikatora „0” jest również orzeczenie o niepełnosprawności, w którego treści wskazano spełnienie przez osobę niepełnosprawną warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały.

 6. W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia zmieniającego posiadane wcześniej orzeczenie o niepełnosprawności, w celu wydania identyfikatora „0” konieczne jest przedstawienie również dokumentu, którego zmiana dotyczy.

 7. Warunkiem wydania identyfikatora „H” jest:

  1)    jednorazowa weryfikacja uprawnień w Biurze sklepu - w przypadku, gdy Klient w przeszłości na dany numer rejestracyjny pojazdu samochodowego posiadał już wystawiony przez ZDiUM identyfikator „H”, weryfikacja uprawnień następuje po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu, lub

  2)    dołączenie do zamówienia cyfrowej kopii:

     a)    dowodu rejestracyjnego pojazdu,

     b)    świadectwa zgodności WE bądź świadectwa homologacji potwierdzającego, że pojazd posiada napęd spalinowo - elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów samochodowych o napędzie spalinowo - elektrycznym.

 8. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym niezbędne jest załączenie do zamówienia cyfrowej kopii jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego lub odpowiedni konsulat bądź ambasadę.

 9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Klient otrzyma identyfikator w formie dokumentu elektronicznego.

 10. Identyfikator traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

 

§ 11 

Wymiana identyfikatora

 

 1. Wymiana identyfikatora możliwa jest jedynie w Biurze sklepu.

 2. Wymiana identyfikatora następuje bez wnoszenia opłaty, na zasadach określonych odpowiednio w § 10,na podstawie złożonego przez użytkownika dróg oświadczenia wskazującego przyczynę wymiany identyfikatora. 


Rozdział V

Pojazdy elektryczne

 

§ 12

Zasady zgłoszenia pojazdu elektrycznego

 

 1. Użytkownik pojazdu elektrycznego może bezpłatnie dokonać stosownego zgłoszenia pojazdu uprawnionego do zerowej stawki opłaty za postój.

 2. Aktywacja zgłoszenia pojazdu każdorazowo poprzedzona jest weryfikacją uprawnień do zerowej stawki opłaty za postój, na co Klient chcąc aktywować zgłoszenie pojazdu musi wyrazić zgodę.

 3. Weryfikacja uprawnień do zerowej stawki opłaty za postój przeprowadzana jest w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia pojazdu.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego/zalogowaniu się na swoje konto Klient:

  1)    wypełnia formularz zgłoszenia, wskazując datę aktywacji zgłoszenia pojazdu oraz numer rejestracyjny i markę pojazdu;

  2)    załącza do zgłoszenia cyfrową kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pojazd napędu elektrycznego.

 5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień do zerowej stawki opłaty za postój zgłaszanego pojazdu, Klient otrzyma w formie dokumentu elektronicznego stosowne potwierdzenie. 

 

Rozdział VI

Reklamacje

 

§ 13 

Zasady rozpatrywania reklamacji

 

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów i identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem sklepu należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź pisemnie w punkcie przyjmowania reklamacji.

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu kontaktowym lub mailowo.

 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu kontaktowym nie będą rozpatrywane.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz 
  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  2)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  3)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych

 

§ 14 
Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław;

2)    z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się drogą elektroniczną wysyłając e – mail na adres iod@zdium.wroc.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania abonamentu lub identyfikatora, rozliczenia wpłaty za abonament lub dokonania zgłoszenia pojazdu elektrycznego;

4)    podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz, w przypadku abonamentów i identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych, art. 9 ust. 2 lit. C lub g RODO, a w szczególności ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 13b ust. 3 i 4 pkt 2 oraz uchwała i zarządzenie Prezydenta wymienione w §2 pkt 2 i 3 Regulaminu;

5)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty prowadzące serwis IT systemów informatycznych eksploatowanych w ZDiUM, firma BLUE MEDIA S.A. realizująca usługi szybkich płatności, bank PKO BP prowadzący rachunki bankowe ZDiUM oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

6)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz z obowiązującego w ZDiUM Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

7)    posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

9)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania abonamentu lub identyfikatora, wystawienia rachunku, rozliczenia wpłaty za abonament lub dokonania zgłoszenia pojazdu elektrycznego.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 15 

Ważne informacje

 

 1. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia bądź na niewłaściwy numer rachunku.

 4. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku niewykorzystania zakupionego abonamentu lub identyfikatora w terminie jego ważności.

 5. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDiUM w przypadku braku możliwości zakupu abonamentu, nabycia identyfikatora bądź zgłoszenia pojazdu elektrycznego za pośrednictwem sklepu spowodowanego działaniem siły wyższej lub koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

 6. ZDiUM zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji danych adresowych w czasie ważności zakupionego abonamentu typu M. Weryfikacja będzie prowadzona przez ZDiUM bez udziału Klienta, bądź Klient może być poproszony do siedziby ZDiUM w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień do korzystania z abonamentu typu M. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień Klienta do korzystania z abonamentu typu M, abonament będzie blokowany z chwilą uzyskania informacji, a niewykorzystana kwota proporcjonalna do okresu ważności abonamentu zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata za zakup abonamentu została dokonana.

 7. W zakresie nabywania i posługiwania się abonamentem oraz wydawania i posługiwania się identyfikatorem mają zastosowanie przepisy uchwały oraz zapisy Regulaminu.

 8. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy, a także komunikacja słowna, następować będzie wyłącznie w języku polskim.

 

§ 16

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania przez Klientów będących konsumentami z prawa  do odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu, a wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 17

Zmiany regulaminu

 

 1. ZDiUM może dokonywać zmian w Regulaminie. 
 2. Zmiany Regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej sklepu. 
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Klientów wynikające z posiadania abonamentów lub identyfikatorów, które zostały nabyte w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili ich zakupu.
 4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami, sąd właściwy ze względu na siedzibę ZDiUM.

 

§ 18 

Sprawy nieuregulowane

 

 1. Wszelkie sprawy nieobjęte Regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów identyfikatorów oraz zgłaszania pojazdów elektrycznych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uzasadnionych praw Klienta. W przypadku stwierdzenia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Załączniki:

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zał. nr 1 - word)

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zał. nr 1 - pdf)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (zał. nr 2 - word)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (zał. nr 2 - pdf)

 

Archiwum:

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 19.01.2017

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 19.06.2017

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.05.2018

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 12.09.2018

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 04.09.2019

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 28.02.2021

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 17.01.2023

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2023