Abonament typu M

Warunki zakupu

  • - abonament dostępny wyłącznie dla osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na obszarze jednej z podstref (I-XVI), będących właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu (prawo własności pojazdu musi być odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)
  • - wydawany na numer rejestracyjny dla nie więcej niż trzech pojazdów,
  • - uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zamieszkania I - XVI,
  • - w przypadku gdy adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy zlokalizowany jest na granicy podstrefy istnieje mozliwość wyboru zakupu abonamentu obowiązującego na jednej z sąsiadujących podstref.

Cena

Za jeden miesiąc:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
10zł 20zł 100zł

Za pół roku:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
50zł 100zł 500zł

Za rok:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
100zł 200zł 1000zł

Mapa

Wzór abonamentu

Jestem właścicielem / współwłaścicielem pojazdu Jestem kredytobiorcą / leasingobiorcą / Posiadam prawo do użytkowania pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej