Abonament typu M

Warunki zakupu

 • abonament dostępny wyłącznie dla osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na obszarze jednej z podstref (I-XVI),
 • podstawą do nabycia abonamentu M jest posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu:
  1. własności;
  2. współwłasności;
  3. umowy leasingu;
  4. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;
  5. innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna nabywająca abonament typu M
 • warunkiem wydania abonamentu jest okazanie dowodu rozliczenia w mieście Wrocław podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wydawany na numer rejestracyjny dla nie więcej niż trzech pojazdów,
 • uprawnia do postoju pojazdu wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania I - XVI,
 • w przypadku gdy adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy zlokalizowany jest na granicy podstrefy istnieje mozliwość wyboru zakupu abonamentu obowiązującego na jednej z sąsiadujących podstref.

Cena

Za jeden miesiąc:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
10zł 20zł 100zł

Za pół roku:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
50zł 100zł 500zł

Za rok:
- za pierwszy pojazd - za drugi pojazd - za trzeci pojazd
100zł 200zł 1000zł

Mapa

Wzór abonamentu

Zamawiam